Çevre Mühendisi

Çevre Mühendisi
Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir.

GÖREVLERİ
Çevre mühendisi her türlü çevre sorunlarına, teknik düzeyde çözüm üretir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere;
– Fabrikalarda, atıkların arıtılması, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi için önerilerde bulunur ve yapılanları denetler,
– Katı atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli önlemleri alır,
– İçme ve kullanma sularının arıtılması ve su kaynaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar,
– Kent içinde hava kirliliğinin nedenlerini ve hava kalitesini belirler, hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır,
– Gürültü kaynaklarını belirler, gerekli önlemlerin alınması için öneriler geliştirir,
– Akarsu, göl, deniz gibi su ortamlarının kalite sınıflamasını yapar,
– Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikleri yorumlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Çevre mühendisi olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
– Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
– Araştırmaya meraklı,
– Dikkatli ve titiz bir gözlemci,
– Gözlem verilerini bütünleştirebilen,
– İşbirliğine açık kimseler olmaları gerekir.

MESLEKLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
Çevre mühendisleri, çalışmalarını genellikle büroda ve laboratuarda yürütürler. Ancak, zaman zaman şantiye, inşaat alanı, arıtma tesisi gibi yerleri görmek için kent içinde ve dışında seyahat etmeleri gerekebilir. Çevre mühendisliği çok çeşitli alanlarda işbirliği yapılarak yürütülen bir meslektir. Bu nedenle çevre mühendisleri başka meslek elemanları ile sıkı iletişim halindedirler.
Çevre mühendisleri;
– İçme suyu temini, su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması, iletimi ve arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve inşaatı,
– İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı,
– Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi,
– Arıtılmış atık suların alıcı ortamlara deşarj edilmesi, modelleme ve olası etkilerin araştırılması,
– Sanayi kullanım sularının hazırlanmasına yönelik projelendirme hizmetleri,
– Sanayi ve altyapı yatırımları için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yapılması,
– Risk analizi ve değerlendirilmesi,
– Katı atıkların toplama, taşıma, depolama, yeniden kazanım ve bertaraf işlemlerinin yapılmasına yönelik mühendislik hizmetleri,
– Tehlikeli ve zararlı atıkların uzaklaştırılması ve giderilmesine yönelik çalışmalar,
– Hava kirliliğinin kontrolüne yönelik, hava emisyonları ve kalitesine ait ölçümlerin değerlendirilmesi, hava kirleticilerinin dağılım modellemesi ve değerlendirilmesi,
– Çevre yönetimi ve planlaması,
– Çevre kimyası ve çevre mikrobiyolojisi analizlerinin değerlendirilmesi,
– Toprak ve yeraltı kaynaklarının kirliliğe karşı korunması ve modellemesi,
– Gürültü kirliliğinin kontrolünde çalışabilirler.
– Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, Belediyeler, SEKA gibi kamu kurumlarında çalışabildikleri gibi özel kuruluşlarda veya serbest çalışma olanağı da vardır.
– Eğitimi tamamlayarak kamu kesiminde görev alan çevre mühendisleri asgari ücretin 3-3.5 katı civarında ücret almaktadırlar. Serbest çalışma veya özel sektörde görev alma durumlarında ise kesin bir rakam ortaya koymak mümkün olmamaktadır. Ücrette işletmenin büyüklüğü, çalışma pozisyonu gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik görülmektedir.
– Lisans eğitiminden sonra proje mühendisliği, su ve atık suların arıtımında özel teknolojiler, hava kirliliği, katı atık kontrolü, zararlı atık bertarafı gibi alanlarda uzmanlaşmak söz konusudur.
– Yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
– Kamu sektöründe görev alanların bürokrasinin çeşitli kademelerine yükselmeleri söz konusudur.

BENZER MESLEKLER
– İnşaat Mühendisliği,
– Kimya Mühendisliği.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir